Passport & VisaИрландия

Паспорт и Виза Ирландия

ประเภทวีซ่าของไอร์แลนด์

1. วีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารที่ต้องใช้

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนทางออนไลน์ พร้อมเซ็นชื่อ
 2. พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 3 รูป
 4. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 5. ใบจองโรงแรม
 6. ใบประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 1,500,000 บาท
 7. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
 8. จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
 9. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีเป็นพนักงาน)
 10. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,920 บาท / คน
 • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
 • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

 

2. วีซ่าธุรกิจ

เอกสารที่ต้องใช้

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนทางออนไลน์ พร้อมเซ็นชื่อ
 2. พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 3 รูป
 4. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 5. ใบจองโรงแรม
 6. ใบประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 1,500,000 บาท
 7. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
 8. จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
 9. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศไอร์แลนด์
 10. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีเป็นพนักงาน)
 11. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,920 บาท / คน
 • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
 • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

 

สถานทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย (IRELAND EMBASSY)

ที่ตั้ง :

ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารธนิยะ 62 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

Tel. :

0-2632-6720

Fax. :

0-2632-6721

E-mail. :

[email protected]

เวลาทำการ :

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :

8.30-12.30 น.

เวลารับวีซ่า :

8.30-12.30 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :

30 วันทำการ

สถานะ :

โชว์ตัว

URL :

www.irelandinthailand.com/services1.html 
www.dfa.ie/home/index.sdpx?id=8605

หมายเหตุ :

 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 30 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

 

Покажите карту
Покажите карту
ертер Валют   to

  1 =